Poprzedni temat «» Następny temat
Autor Wiadomość
Gienka Dołączyła: 09 Kwi 2017
Posty: 186
Skąd: Chełm
   Wysłany: 2019-12-04, 15:58 - Regulamin Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers - Chełm

Regulamin Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers Chełm


Rozdział I - Postanowienia Ogólne


§ 1


Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Stowarzyszenie AirSoft Grim Reapers - Chełm w dalszych postanowieniach zwane jest „Stowarzyszeniem”. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem „GRCHEŁM”

§ 2


Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz.U. 2015 poz. 1393 z późń. zm.)


§ 3


1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Chełmie. Adres siedziby ul. Św. Jadwigi Królowej 9, 22-100 Chełm.
4. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4


Działalność Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 5


1. Stowarzyszenie posiada wyróżniające je znaki graficzne.
2. Stowarzyszenie posiada naszywki według ustalonego wzoru oraz określonego sposobu ich noszenia zgodnie z wizualizacją stworzoną przez Zarząd Stowarzyszenia ( załącznik nr 1 do ww. regulaminu).
3. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do używania umundurowania jednolitego w kamuflażu: pantera leśna oraz posiadania atestowanych okularów bądź gogli ochronnych, sprawnej repliki Airsoft Gun oraz innego niezbędnego wyposażenia np.: kamizelka taktyczna, ochraniacze kolan, maska ochrona typu Stalker, itp.

§ 6


1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decydują Członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział II - Cele i formy działania


§ 7


1. Celem Stowarzyszenia jest:
1. popularyzowanie w społeczeństwie gry zespołowej „Air Soft Gun”, zwanej dalej „ASG”, charakteryzującej się wykorzystaniem pneumatycznych replik broni palnej,
2. propagowanie wspólnego uprawiania sportu i aktywnej rekreacji,
3. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
4. promowanie pozytywnych cech charakteru w społeczeństwie, w tym kształtowanie postaw obywatelskich i proobronnych,
5. propagowanie sportów strzeleckich, biegów i marszów na orientację,
6. działanie na rzecz propagowania wśród społeczności umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
7. upowszechnianie wiedzy dotyczącej militariów i wojskowości,
8. niedochodowa działalność kulturalna,
9. wspieranie i animowanie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych,
10. niedochodowe propagowanie aktywnych form rozrywki i rozwoju osobowego poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz imprez Airsoft,
11. integracja środowiska airsoftowego i surwiwalowego,
12. działalność dobroczynna i charytatywna.

§ 8


1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. systematyczne doskonalenie umiejętności sportowych członków Stowarzyszenia,
2. wymianę i rozpowszechnianie informacji promocyjnych dotyczących Stowarzyszenia,
3. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
4. udział w obchodach i uroczystościach narodowych na zasadach określonych dla obywateli RP,
5. udział członków Stowarzyszenia w grach terenowych, szkoleniach i symulacjach militarnych,
6. organizowanie gier terenowych, szkoleń i symulacji militarnych,
7. współpracę z organizacjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi,
8. podnoszenie umiejętności kadry szkoleniowej,
9. kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
10. upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania Stowarzyszenia,
11. niedochodowe organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, wychowania fizycznego i sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
12. uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich,
13. podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie może w realizacji swych celów współdziałać z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie zbieżnym lub tożsamym z celami Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może w realizacji swych celów współdziałać z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 9


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne popierające cele działania Stowarzyszenia.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy ukończyli 16 rok życia.
3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych;
b) członków wspierających (przebywających w tzw. rezerwie)
4. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie przed wstąpieniem w jego szeregi, następnie uzyskała zgodę od Przedstawicieli Stowarzyszenia na przystąpienie do rekrutacji oraz oświadczyła, że zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu oraz popiera cele isposoby ich realizacji określone w Rozdziale II niniejszego regulaminu.
5.W Stowarzyszeniu występują rangi przyznawane Członkom zgodnie ze stażem oraz aktywnym udziałem wżyciu Stowarzyszenia:
a) Kosiarz (korpus głównego dowództwa GR Chełm),
b) Starszy Cień (korpus oficerów GR Chełm),
c) Cień (korpus podoficerów GR Chełm),
d) Siepacz (korpus szeregowych GR Chełm),
e) Rekrut
f) Rezerwa

§ 10


1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
2. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
4. otrzymywania od Zarządu Stowarzyszenia wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
5. uczestniczenia w zebraniach Członków Stowarzyszenia,
6. noszenia naszywek Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień statutu oraz postanowień słownych lub pisemnych Zarządu Stowarzyszenia,
2. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
3. Członek wspierający ma prawo do:
1. udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
2. otrzymywania od Zarządu Stowarzyszenia wszystkich informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. uczestniczenia w zebraniach Członków Stowarzyszenia – wyłącznie z głosem doradczym,
4. noszenia odznaki Stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
1. przestrzegania postanowień statutu oraz postanowień słownych lub pisemnych Zarządu Stowarzyszenia
5. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani godnie reprezentować Stowarzyszenie we wszelkich kontaktach z innymi organizacjami, w kontaktach z prasą i telewizją oraz osobami fizycznymi spoza Stowarzyszenia.

§ 11


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
1. pisemnej lub słownej rezygnacji złożonej na ręce Przedstawicieli Stowarzyszenia,
2. pisemnej lub słownej decyzji o dyscyplinarnym wykluczeniu członka przez Stowarzyszenie podczas Zebrania,
3. śmierci członka – w przypadku osoby fizycznej,
4. utraty osobowości prawnej – w przypadku osoby prawnej.
2. Po stwierdzeniu zaistnienia jednej z okoliczności określonych w ust. Przedstawiciele Stowarzyszenia dokonują skreślenia osoby z listy członków.
3. Stowarzyszenie podejmują decyzję o dyscyplinarnym wykluczeniu członka w razie:
1. nieusprawiedliwionej obecności Członka w planowanych treningach lub imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie z wyjątkiem nagłych sytuacji losowych,
2. poważnego naruszenia przez Członka regulaminu oraz postanowień słownych lub pisemnych Przedstawicieli Stowarzyszenia,
3. umyślnego łamania przez Członka zasad obowiązujących na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, w szczególności: naruszania reguł gry ASG, niszczenia mienia, stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników i obserwatorów rozgrywek.
4. Członkowie Stowarzyszenia podejmują decyzję o dyscyplinarnym wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia w sposób walny.
5. Osoba rezygnująca lub dyscyplinarnie usunięta zobowiązana jest do zwrócenia naszywek otrzymanych od Stowarzyszenia.

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia


§ 12


1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które tworzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Zarząd.

§ 13


1. Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, za wyjątkiem sprawy, które nie są zastrzeżone dla Zarządu reprezentującego Stowarzyszenie.
2. Zebranie Członków zbiera się w miarę potrzeby, na żądanie Zarządu reprezentującego
Stowarzyszenie lub 5 członków Stowarzyszenia.
3. Zebranie Członków decyduje w szczególności o:
1. przyjęciu nowych członków do Stowarzyszenia oraz podjęciu decyzji o utracie członkostwa;
2. wyborze i odwołaniu Zarządu reprezentującego Stowarzyszenie oraz kontroli podejmowanych przez niego czynności;
3. uchwaleniu regulaminu oraz dokonywaniu jego zmian;
4. podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
4. Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, o ile niniejszy Regulamin lub przepisy Prawa o stowarzyszeniach nie stanowi inaczej.
5. Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd wybierany i odwoływany przez Zebranie Członków według zasad itrybu wskazanego w § 13 ust. 3 pkt. 2, którzy pełnią określone funkcje w Stowarzyszeniu:
1. Dowódca Stowarzyszenia,
2. Zastępca Dowódcy Stowarzyszenia,
3. Sekretarz Stowarzyszenia.
6. Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:
1. podejmowanie działań zmierzających do osiągania celów Stowarzyszenia i jego rozwoju,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia w kraju i zagranicą,
3. przyznawanie awansów Członkom Stowarzyszenia.


Rozdział V - Postanowienia końcowe


§ 14


1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Członkowie Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia zebranie Członków Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Stowarzyszenia Airsoft Grim Reapers - Chełm
dotyczący obowiązujących naszywek
oraz sposobu ich noszenia w Stowarzyszeniu


_________________
Gienka - Dowódca Stowarzyszenia ASG Grim Reapers - Chełm
 
     
Mario14125 • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA • REKLAMA
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Kopiowanie wszelkich treści zawartych na forum, modyfikacji oraz instrukcji bez zgody administracji i autorów tematów/postów zabronione!